Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

Regulamin

REGULAMIN 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach

§ 1

Regulamin Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach oraz zasady korzystania z pomieszczeń i urządzeń, w których prowadzone są zajęcia.

§ 2

Miejski Ośrodek Kultury, zwany dalej również MOK, jest instytucją kultury Miasta Ząbki podlegającą Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3

1.        MOK obejmuje swoją działalnością teren Miasta Ząbki, a siedzibą MOK jest budynek położony przy ul. Słowackiego 10 w Ząbkach. 

2.        MOK może prowadzić zajęcia poza swoją siedzibą, o której mowa w ust. 1. W takim przypadku postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się także do pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia organizowane przez MOK oraz do urządzeń wykorzystywanych w ramach tych zajęć. O ile mowa w niniejszym Regulaminie o pomieszczeniach MOK, należy przez to rozumieć także pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia organizowane przez MOK poza jego siedzibą.  

§ 4

MOK realizuje zadania w zakresie prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury.

§ 5

MOK czynny jest we wszystkie dni tygodnia:

1)  w dni powszednie od godz. 9.00 – 20.00, chyba że Dyrektor MOK ustali inne godziny pracy MOK, 

2)  w soboty i niedziele wg potrzeb. 

§ 6

1.        Członkowie sekcji, kół zainteresowań oraz inni uczestnicy zajęć organizowanych przez MOK, mają obowiązek okazania legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego na żądanie pracownika MOK-u.

2.        Członkowie poszczególnych sekcji oraz kół zainteresowań spotykają się w pomieszczeniach MOK-u w dniach i godzinach wyznaczonych przez Dyrektora. Ewentualne zmiany dni i godzin zajęć będą uprzednio konsultowane z ich uczestnikami.

3.        Podczas zajęć poszczególnych zespołów, sekcji i klubów osoby nie będące ich uczestnikami nie mogą przebywać w pomieszczeniach MOK, w których odbywają się zajęcia.

4.        Przebywanie w pracowni dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia instruktora.

5.        W trakcie zajęć uczestnicy wykonują wyłącznie zadania zlecone przez instruktora.

§ 7

1.        Zabrania się wnoszenia do pomieszczeń MOK jedzenia, picia i odzieży wierzchniej w pomieszczeniach MOK. 

2.        Zabrania się palenia tytoniu w siedzibie MOK oraz w pomieszczeniach MOK. 

3.        Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa przebywania w siedzibie MOK oraz w pomieszczeniach MOK.

4.        Za rzeczy pozostawione w szatni MOK nie odpowiada.

§ 8

1.        Wykorzystanie do gier komputerowych sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni jest niedozwolone.

2.        Zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem zarządza opiekun pracowni (administrator).

3.        Uczestnicy mają obowiązek używania wyłącznie własnych kont internetowych.

4.        Nie wolno przechowywać na sprzęcie komputerowym znajdującym się w pracowniach plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami oraz dobrymi obyczajami.

5.        Zabronione jest obrażanie uczuć innych osób przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć z wykorzystaniem sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni komputerowej.

6.        Zabronione jest wykorzystywanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni komputerowej w celach niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.  

7.        Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni komputerowej jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu lub samowolnego manipulowania sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych, podłączania i odłączania oświetlenia fotograficznego, wykręcania żarówek itp.) oraz instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania na sprzęcie komputerowym.

§ 9

1.        Obowiązkiem uczestnika zajęć jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku zajęć oraz przestrzeganie przepisów BHP.

2.        Osoby przebywające w siedzibie MOK oraz pomieszczeniach MOK zobowiązane są do wykonywania i przestrzegania poleceń wydanych przez pracowników MOK.

§ 10

Miejski Ośrodek Kultury pobiera i przetwarza dane osobowe uczestników zajęć, instruktorów, rodziców, opiekunów, (….)   w celach związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej MOK.

§ 11

Za wszelkie szkody powstałe z winy osoby niepełnoletniej odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice. 

§ 12

W przypadku nieprzestrzegania powyższego Regulaminu uczestnik zajęć może zostać pozbawiony prawa wstępu do siedziby MOK lub pomieszczeń MOK.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Regulamin akcji „Lato w Mieście” w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach

1.    Akcja „Lato w mieście” funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 w dniach podanych w ogłoszeniu.

2.    Akcja „Lato w mieście” funkcjonuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni, od poniedziałku do piątku). 

3.    Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 9:00 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia dziecka do placówki. 

4.    Warunki uczestnictwa: 

·  zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Ząbki pierwszeństwo przy przyjmowaniu na akcję „Lato w mieście” mają dzieci, których rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w UrzędzieSkarbowym w Wołominie. Jeśli rodzina nie osiągnęła dochodu za rok poprzedni, a co za tym idzie nie może okazać się zeznaniem podatkowymm zobowiązana jest złożyć informacje od Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach, o korzystaniu ze świadczeń OPS. Rodzice, którzy nie spełniają powyższych warunków mogą zapisać dziecko na na akcję „Lato w mieście” pod warunkiem wolnych miejsc i jednocześnie ponoszą pełną odpłatność za prowadzone zajęcia. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. warunków będzie pierwsza strona zeznania podatkowego wskazującego miejsce zamieszkania w Ząbkach lub informacja z OPS w Ząbkach.

·  zgłoszenie elektroniczne pod adresem: www.zapisy.mokzabki.pl

·  złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz zaakceptowanie regulaminu akcji i uiszczenie opłaty (dopiero po otrzymaniu e-maila potwierdzjącego przyjęcie dziecka) do dnia 15.06.2023.

5.    Uczestnik akcji otrzymuje jeden ciepły posiłek. 

6.    Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku przygotowanego w domu. 

7.    Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz ze względu na liczne wycieczki poza teren placówki, w wodę/napój w małej butelce. 

8.    Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa, niewykonywaniu poleceń opiekunów oraz samowolnym oddalaniu się od grupy. Takie zachowania będą powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach. (Wpłaty nie podlegają zwrotowi. Zwrot jest możliwy jedynie w przypadku:

a)     zaproponowania innej osoby na swoje miejsce

b)    potwierdzenie udziału przez dokonanie wpłaty przez osobę z listy rezerwowej). 

9.    Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

10. Zwrot poniesionych opłat, tj. opłat za obiady i wycieczki/wyjścia w przypadku rezygnacji z udziału dziecka w wypoczynku jest możliwy po telefonicznym ( tel. 22 781 64 30) lub osobistym zgłoszeniu tego faktu przez rodzica i uwarunkowany terminem zgłoszenia tego faktu:

a)    na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem „Lata w mieście” – zwrot w wysokości 100% kosztów

b)    na 2 dni robocze przed rozpoczęciem „Lata w mieście” – zwrot w wysokości 50% kosztów

c)    w pozostałych przypadkach – nie ma zwrotów.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.