XI KONKURS JASE?EK "DZIECIAKI Z WESO?? NOWIN?"

REGULAMIN
XI KONKURSU JASE?EK
"DZIECIAKI Z WESO?? NOWIN?"

KARTA ZG?OSZENIA.jpg

1. Organizator
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

 

2. Cele konkursu
- popularyzacja zwyczajów i obrz?dów zwi?zanych z Bo?ym Narodzeniem
- rozbudzanie wra?liwo?ci na pi?kno polskiej mowy
- rozwijanie zdolno?ci artystycznych

3. Warunki uczestnictwa
- konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz dzieci z klas „0” z Z?bek
- prezentacja nie mo?e trwa? d?u?ej ni? 15 minut
- ustawienie scenografii - czas ustawienia - do 5 minut

Karty zg?oszenia nale?y dostarczy? do 8 stycznia 2020 roku do: 

MOK Z?bki ul. S?owackiego 10 tel/fax 22 781 64 30

4. Organizacja

Konkurs odb?dzie si? 14 stycznia 2020 w MOK przy ul.S?owackiego 21.

Informacja o godzinach prezentacji zostanie przekazana dla ka?dej grupy indywidualnie

5. Kryteria oceny
Jury ocenia?o b?dzie:
- zaanga?owanie wszystkich aktorów wyst?puj?cych w przedstawieniu
- dobór scenografii i rekwizytów
ogólny wyraz artystyczny