Festiwal piosenki

REGULAMIN XX FESTIWALU PIOSENKI Z?BKI 2010 KARTA ZG?OSZENIA.pdf ORGANIZATOR - Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach I. UCZESTNICY FESTIWALU: W festiwalu mog? wzi?? udzia? uczniowie z terenu powiatu wo?omi?skiego grupa I - uczniowie szk? podst., klasy 1 - 3 grupa II - uczniowie szk? podst., klasy 4 - 6 grupa III - uczniowie klas I - III gimnazjum II. ZASADY UCZESTNICTWA: Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie utworu muzycznego mieszcz?cego si? w poni?szych kryteriach : Piosenka w j?zyku polskim, w interpretacji w?asnej wykonawcy - solisty /Eliminacje - a-capella lub z akompaniamentem w?asnym na dowolnie wybranym instrumencie Fina? - jak wy?ej lub z podk?adem muzycznym (p?playback)/. UWAGA !!! Ka?dy uczestnik festiwalu mo?e wyst?pi? tylko jeden raz. Zdobywcy Grand Prix z lat poprzednich nie mog? bra? udzia?u w kolejnych zmaganiach konkursowych. Zapraszamy do wyst?pienia poza konkursem. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach festiwalu ten sam repertuar /chyba, ?e jury zaleci jego zmian?/. Minimalna wymagana ilo?? uczestnikw w danej grupie wiekowej - 7 osb. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mog? wp?yn?? w zasadniczy sposb na przebieg konkursu/. III. OCENA I NAGRODY: - Jury festiwalu ocenia? b?dzie umiej?tno?ci wokalne wykonawcw, dobr repertuaru, interpretacj? oraz oglny wyraz artystyczny. - Organizatorzy zapewniaj? atrakcyjne nagrody i wyr?nienia. - Zwyci?zcy festiwalu zostanie przyznane GRAND PRIX. IV. ZA?O?ENIA ORGANIZACYJNE: Eliminacje odb?d? si? 22.05.2010r., godz.10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. Orla 8. Fina? odb?dzie si? 12.06.2010r., godz. 10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. Orla 8. ZG?OSZENIA UCZESTNICTWA NALE?Y DOKONA? DO DN. 14.05.2010r. w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach ul. S?owackiego 10. SZCZEG?OWYCH INFORMACJI UDZIELAJ? PRACOWNICY MOK CODZIENNIE W GODZ. 10.00 - 17.00, TEL. 781 64 30 Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.

Wyniki XX Festiwalu

W sobot? 12 czerwca odby? si? Fina? Festiwalu Piosenki Z?bki 2010. Uczestnicy walczyli o Grand Prix w sali widowiskowej MOK w Z?bkach. A oto nazwiska szcz??liwych zwyci?zcw: Nagrodzeni finali?ci XX Festiwalu Piosenki Z?bki 2010 I grupa -uczniowie szk? podst. klasy 1-3 I m-ce Zuzia Ciesio?kiewicz 8 lat II m-ce Oliwia Domaszewska 8 lat Wyr?nienie Zuzanna Karcz 10 lat Wyr?nienie Piotr Malinowski 10 lat II grupa - uczniowie szk? podst., klasy 4-6 I m-ce Daniel ?o? 12 lat II m-ce Julia Czapla 11 lat III m-ce Mateusz Zalewski 12 lat Wyr?nienie Ola ?wierczewska 12 lat Wyr?nienie Magdalena Piotrowska 12 lat Wyr?nienie Barbara Kaszuba 11 lat III grupa - uczniowie klas I-III gimnazjum I m-ce Urszula Sarna 14 lat I m-ce Marta Roma?czuk 15 lat II m-ce Natalia ?wiek 15 lat II m-ce Michalina Szewczyk 14 lat III m-ce Laura Laskowska 15 lat III m-ce Julia J?wik 14 lat Wyr?nienie Karolina Gerej 14 lat Wyr?nienie Aneta Fajdek 15 lat GRAND PRIX - EWA Jarz?bek 16 lat - Tytu? utworu: "W g??bi duszy"

zdjęcia: