[2008-04-19] Wernisa?

Barbara Abczy?ska, Lidia Starzy?ska

Barbara Abczy?ska do pracowni malarstwa trafi?a przypadkiem i by?o to trzy lata temu. Malarstwo jest dla niej wielk? przygod? i nie wyobra?a sobie aby ta przygoda si? zako?czy?a. Pierwszymi jej pracami by?y pastele o bardzo r?nej tematyce. Obecnie maluje obrazy olejne, tworz?c niemal wy??cznie pejza?e. Charakterystyczn? cech? jej prac jest mroczny klimat i ukochanie bardzo ciemnych barw. W wolnym czasie Barbara szyje stroje i tworzy witra?e. Swoje prace prezentowa?a na wystawach zbiorowych w Galerii MOK Z?bki, Domu Kultury Zacisze oraz klubie Junona.
Lidia Starzy?ska swoj? pasj? i mi?o?? do malarstwa odkry?a trzy lata temu. W ci?gu tego czasu namalowa?a ponad 100 obrazw olejnych poniewa? tyle nazbiera?o si? wra?e?, do?wiadcze? i to wszystko chce zd??y? namalowa?, utrwali?, zapami?ta? na d?ugo, d?ugo. Jej prace pe?ne s? ekspresji, rado?ci ?ycia, pi?knych barw i ?wiat?a. Prezentowa?a je na wystawach w Galerii MOK Z?bki, Domu Kultury Zacisze oraz klubie Junona.
Zarwno Lidia jak i Barbara tworz? w pracowni malarstwa Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach pod kierunkiem Bogus?awy O?owskiej. Cykl prac o tematyce morskiej powsta? specjalnie na wystaw? Morskie opowie?ci. Obecnie autorki przygotowuj? si? do kolejnej wystawy poplenerowej w Galerii pa?acu w Radziejowicach.