[2018-06-02] Zaproszenie na wernisa?

Debiutancka wystawa prac Danuty Andrzejewskiej, od zawsze zafascynowanej sztuk?, która po latach pracy zawodowej postanowi?a po?wi?ci? si? malarstwu, szukaj?c swojej drogi w ró?nych technikach. Tytu?owa „podró?” to zapis miejsc, które autorka odwiedzi?a, jej inspiracji i chwil sk?adaj?cych si? na inny wymiar podró?y – jako drogi przez ?ycie, drogi w g??b siebie a w ko?cu drogi do realizacji marze?.  
„Udzia? w plenerze malarskim wzbudzi? we mnie potrzeb? zg??bienia warsztatu. Siedem lat temu rozpocz??am nauk? malarstwa olejnego w pracowni MOK w Z?bkach pod okiem Bogus?awy O?owskiej. Nauk? kontynuowa?am na warsztatach Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Po?udnie, prowadzonych przez Kseni? Zdzieszy?sk?-Demolin oraz w pracowni Lidii Zdzieszy?skiej. Równie? ucz?szczam do Studium Ikony w Studium Chrze?cija?skiego Wschodu” – pisze Andrzejewska.
Na wystawie zobaczymy obrazy wykonane technik? olejn? na p?ótnie.