[2017-05-20] Zaproszenie na wernisa?

 Wystawa El?biety Owczarek „Przestrzenie” . malarstwo . grafika . rysunek .

Miejski O?rodek Kultury, Sportowa Trybuna, Z?bki, ul. S?owackiego 21                                         
Wystawa czynna od 20.05. do 7.06.2017r. Wernisa? 20.05.2017 o godz.15.15.

Wystawa „Przestrzenie” El?biety Owczarek, przygotowana przez Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach, prezentuje bogaty dorobek artystki, dziesi?ciu lat pracy twórczej.  Warto podkre?li? doskona?y warsztat i sprawno?? w pos?ugiwaniu si? ca?ym wachlarzem trudnych i wymagaj?cych technik, jak malarstwo, grafika czy rysunek. Cykle prezentowane na wystawie s? autentycznym, nietuzinkowym ?ladem artystki w przestrzeniach, które j? najbardziej twórczo inspiruj?; mazowieckiej i mazurskiej.

W dawniejszych pracach malarskich autorka stara si? uchwyci? materialno?? natury, w pó?niejszych - przekszta?ca obraz przyrody w znak.” Koduje przekaz, tworzy obiekty. W j?zyku abstrakcji zapisuje ruch, emocje, przeczucia. Tre?ci? prac jest to, co nieuchwytne i nieprzeliczalne. W sw? artystyczn? wypowied? wplata ?ywio?y: powietrze, wod?, ogie?, ziemi? i …siebie.

Autorka uchyla drzwi do swego ?wiata duchowego i jego tajemnic. Jej prace przedstawiaj? ?wiat wewn?trzny – tu porz?dek natury zast?piony jest porz?dkiem twórczym, b?d?cym wyzwoleniem dla ?wiat?a, koloru i przestrzeni.

El?bieta Owczarek tworzy dla innych. Pozwala doznawa? pi?kna i cieszy? si? nim poprzez poetycko?? i unikaln? atmosfer? prac. Chwila zadumy, zapatrzenie na prezentowane prace jest dla zwiedzaj?cych nietuzinkow? okazj? do indywidualnej interpretacji – dotkni?cia naszych marze?, t?sknot i nadziei. Mo?e równie? by? impulsem do nabrania dystansu do zachodz?cych w zastraszaj?cym tempie zmian w otaczaj?cym nas ?wiecie. Wystawa El?biety Owczarek pokazuje si?? i znaczenie przywracania równowagi i odnajdowania siebie.”*

(* Fragment wst?pu do katalogu wystawy „Przestrzenie mazurskie” w Muzeum Kultury Ludowej w W?gorzewie w 2016 roku, napisanego przez Katarzyn? Betli?sk?)