[2016-11-27] Zaproszenie na spektakl

Burmistrz Miasta oraz dyrektor Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach  zaprasza na spektakl pt. „Blizny pami?ci - rzecz o Janie Karskim”, który odb?dzie si? 27 listopada, o godzinie 18:00. 

Spektakl powsta? na podstawie dramatu Blizny Wolno?ci - Jacka Rysia oraz s?uchowiska radiowego - Plamy w pami?ci Antoniego Wincha. W sztuce wyst?pi? Jerzy Zelnik i Sebastian Ry? - czyli wnuk podchor??ego ZWZ Zbigniewa Rysia, który w czerwcu 1940 roku odbi? ze szpitala w Nowym S?czu Karskiego po jego nieudanej próbie samobójczej.

Scenariusz i re?yseria: Jerzy Zelnik

D?wi?k: Robert Rekiel

Obs?uga sceny: Zbigniew Kornatowski.

 

Warto przypomnie? kim by? Jan Karski. Tak naprawd? nazywa? si? Jan Kozielewski, a byl ?o?nierzem, dyplomat? oraz konspiratorem. Pe?ni? równie? funkcj? emisariusza rz?du polskiego, który niós? w?adzom USA i Wielkiej Brytanii tragiczne wiadomo?ci dotycz?ce eksterminacji ?ydów na terenach Polski. Na zlecenie w?adz sporz?dzi? kilka raportów o sytuacji w kraju i nie tylko. Najwa?niejsze zapiski pochodz? z roku 1942 i opisuj? zeznania naocznych ?wiadków z obozów ?mierci, jak i sytuacj? ?ydów w czasie holocaustu.

pliki do pobrania